Address 40th Floor, Jing Guang Centre, Hu Jia Lou, Chao Yang District, Beijing, P.R.C., Code: 100020
Tel 86-010-65973388 ext 1402/1403
Website www.jingguangcentre.com